Sediments

Art Gallery of Southwestern Manitoba, Brandon, Manitoba, 1993